Zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008
Při aplikaci ČSN OHSAS 18001 : 2008 se vychází z analýzy rizik a jejich minimalizace. Hlavním smyslem aplikace normy je, aby firma navrhla a zavedla opatření, která odstraní, omezí, nebo izolují zaměstnance od nebezpečí, všude tam, kde je to možné. Jestliže to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval život nebo zdraví.

Při zavádění systému řízení kvality postupujeme tak, že specifikujeme procesy firmy a existující dokumentaci ve vztahu k BOZP začleníme do těchto procesů, aby nedocházelo ke zbytečnému nárůstu dokumentace.

Vycházíme ze stávajících činností firmy

 • Zpracování dokumentace nebo konzultace při zpracování dokumentace (Příručka BOZP směrnice, postupy, Politika BOZP, cíle a programy)
 • Vyhodnocení rizik ve vztahu k BOZP - zpracování registru rizik
 • Zpracování registru legislativních požadavků v oblasti BOZP
 • Procesní řízení
 • Implementace nebo konzultace při implementaci požadavků normy a platné legislativy do procesů firmy
 • Provedení interních auditů, zpracování zprávy z auditu s návrhem nápravných opatření
 • Školení

Co vám systém řízení ČSN OHSAS 18001:2008 přinese?

 • prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
 • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci