Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci(BOZP), požární ochrany(PO)
Povinnost ochrany zdraví a bezpečnosti při práci vyplývá z požadavků zákonů ČR v návaznosti na požadavky Směrnic EU.

 • Zpracování registru legislativních požadavků ve vztahu k BOZP, PO
 • Implementace požadavků relevantních zákonů do činností firmy ve vztahu k BOZP
 • Zpracování dokumentace BOZP, PO
  • Směrnice, řády, návody, postupy
 • Vyhodnocení rizik ve vztahu k BOZP - zpracování registru rizik
 • Zpracování návrhu kategorizace prací
 • Stanovení ochranných pracovních pomůcek
 • Značení, značky
 • Pracovní úrazy, evidence a hlášení pracovních úrazů dle platné legislativy
 • Prověrky bezpečnosti práce, návrh nápravných opatření
 • Komunikace s příslušnými správními orgány
 • Školení

Co vám BOZP přinese?

 • . omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
 • . minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti
 • . prokazatelné plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu ke správním orgánům
 • . prokázání omezování rizik, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace

Naše kvalifikace

 • osoba odborně způsobilá k prevenci rizik podle zákona č.309/2006Sb.