Interní auditor QMS a EMS

Komu je kurz určen?

Všem, kteří se chtějí teoreticky i prakticky seznámit s požadavky níže uvedených norem a komplexní metodikou provádění interních auditů.Budoucím interním auditorům a pracovníkům firem, které zavádějí nebo mají zavedený systém řízení kvality a systém řízení životního prostředí.

Co Vám kurz přinese?

Seznámíte se s požadavky norem ČSN EN ISO 9001 : 2009, ČSN EN ISO 14 001: 2005 a ISO 19011:2002. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit v návaznosti na firemní procesy a legislativní požadavky v oblasti životního prostředí.

Obsah kurzu

 • Požadavky na systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2008 a jeho prověřování dle normy ISO 19011:2002
 • Požadavky na životní prostředí z hlediska platné legislativy
 • Požadavky na systém environmentálního managementu na základě normy ČSN EN ISO 14 001:2005.
 • Příprava auditu, provádění auditu, vyhodnocení a zpracování zprávy z auditu
 • Dokumentace integrovaného interního auditu
 • Praktické provedení auditu
 • Legislativa
  • základní právní požadavky týkající se životního prostředí všeobecně
  • základní právní požadavky v oblasti nakládání s odpady
  • základní právní požadavky v oblasti nakládání s vodami
  • základní právní požadavky v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
  • základní právní požadavky v oblasti ochrany ovzduší
  • základní právní požadavky v oblasti zatěžování hlukem, vibracemi a zářením

Doba trvání kurzu:

Třídenní kurz v rozsahu 24 vyučovacích hodin.

Metody výuky:

Přednášky, týmová práce a praktické provedení auditu EMS.

Forma ukončení:

Po absolvování testu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme zásady normy přímo ve vaší firmě.

Bližší informace o kurzu na tel.

Ing František Daněk, tel.: +420 777263080

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů